رشد و تکامل یکپارچه کودکان

بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با مشکلات رفتاری کودکان

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با مشکلات رفتاری کودکان پیش از دبستان 4 تا 6 ساله شهر تهران.

موسیقی درمانی در ارتقای مهارتهای شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوائی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - اثر موسیقی درمانی بر مهارتهای شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوایی 20 کودک 4 تا 6 سال مرکز کاشت حلزونی شنوایی بقیة الله (عج) تهران به صورت تصادفی از بین کودکانی که به مدت یک سال از عمل آنها گذشته و به جز اختلال شنوایی اختلال دیگری نداشتند و در جلسات گفتاردرمانی و تربیت شنیداری نیز شرکت می کردند، برای دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند.

آوای جوشن کبیر در تمیز شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوایی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - اثر تاثیر آوای جوشن کبیر بر تمیز شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوایی 20 کودک 5 تا 7 سال مرکز کاشت حلزونی شنوایی بقیة الله (عج) تهران به صورت تصادفی از بین کودکانی که به مدت 3 ماه از عمل آنها گذشته و عدم وجود هرگونه مشکل هوشی، آناتومیکی و بینایی در آنها ثابت شده و در جلسات گفتاردرمانی و تربیت شنیداری شرکت می کردند، برای دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند.