رشد و تکامل یکپارچه کودکان

راهبردهای مدیریت شهری در تأمین فضای امنیتی کوکان کار (محله هرندی)

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - شهر تهران به عنوان یکی از مسئله دارترین شهرهای ایران نقطه تمرکز بسیاری از مسائل و آسیب های اجتماعی است. یکی از این آسیب ها کار کودکان زیر 15 سال است.

ارزیابی کیفیت مهد کودک ها و مراکز پیش دبستانی: یک مطالعه روان سنجی و توصیفی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - با آن که ارزیابی کیفیت مهد کودک ها و مراکز پیش دبستانی از اهمیت زیادی برخوردار است اما در مورد مفهوم و مؤلفه های کیفیت و چگونگی اندازه گیری آن اختلاف نظر وجود دارد.

ارزیابی استانداردهای آموزشی در مهدهای کودک شهر کرج

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - در آموزش و پرورش پیش از دبستان، رشد همه جانبه کودکان، از جمله توسعه مهارت های  شناختی، فیزیکی، زبان شناختی، عقلانی، عاطفی، اجتماعی و شخصیتی کودکان رده 2 - 5 ساله مدنظر است؛ اما کیفیت این برنامه ها نیز در میزان تأثیرگذاری این دوره ها نقش ایفا می کند و عدم توجه به این بعد می تواند تأثیر مدت زمان دوره ها را تا حد تحت الشعاع قراردهد.