ورود

ثبت


پیشگیری از آسیب های اجتماعی

توانمند سازی سالمندان

سالمندی یك فرایند زیستی است كه تمام موجودات زنده از جمله انسان را در بر میگیرد گذشت عمر را نمی توان متوقف نمود ولی میتوان با بكارگیری روشها و مراقبتهای مناسب از اختلالات و معلولیتهای سالمندی پیشگیری نمود یا به تعویق انداخت تا بتوان از عمر طولانی همراه با سلامت و رفاه بهره مند شد . با افزایش امید به زندگی ، كاهش مرگ و میر و كاهش میزان تولد با افزایش جمعیت سالمندان روبرو هستیم و باید توجه داشته باشبم كه بهداشت و سلامت سالمندان ضروری بوده و برای تعیین حجم خدمات نیازمند شناخت وضع موجود هستیم .

کودکان کار و خیابان سرفصل آسیب های اجتماعی

کودکان کار و خیابان چه کسانی هستند ؟ چرا آسیب اجتماعی این کودکان در صورت عدم پیشگیری یا توانمند سازی اصولی آسیبش به مراتب بیش تر از سایر آسیب های اجتماعی می باشد.

تاریخچه اجمالی قوانین و سیاست های مربوط به خشونت علیه همسر و یا شریک جنسی

پیش ازقرن 19،  مردان اجازه داشتند بدون هیچ ترسی همسر خود را کتک بزنند و یا حتی بکشند (شورن استاین، 1997).