پیشگیری از آسیب های اجتماعی

نگرش - بخش دوم گفتار چهارم

نگرشها از متغیر های مختلفی تشکیل یافته اند : هرنگرش در برگیرنده ی صفات مرتبطی از محرک ها و پدیدهای معین است . این صفات را متغیر می نامیم . زیرا از حیث کمیت و کیفیت و نوع در معرض تغییرند . نگرش ها از این جهت پیچیدگی های مختلفی می توانند داشته باشند و این مربوط به تعداد و نیز کیفیت متغیرهایی است که در نظر گرفته شده است .

نگرش - بخش اول گفتار چهارم

اگرچه نگرش ها به صورت ناخودآگاه و در چارچوب افکار و عقاید قالبی ، به بقا و استمرار همیشگی متمایل اند و افراد کمتر به خانه تکانی و تغییر و اصلاح ساخت روانی خود علاقه مندند ، اما در مواردی ناگزیر و به اقتضای برخی ضرورت ها ، به این کار تن می دهند .

ویژگی های نگرش

زمینه و بستری که نگرش در آن شکل میگیرد بایستی مورد توجه واقع شود . موضوع نگرش  به خودی خود شکل نمی گیرد بلکه این امور همواره در زمینه ی شرایط معینی واجد ارزش مثبت  یا منفی می شود .