ورود

ثبت


پیشگیری از آسیب های اجتماعی

فراموش شدگان شهر پنهان

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران و به نقل از سلامت نیوز: استادیار گروه مددکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران با بیان اینکه مناطق حاشیه‌نشین آبستن حوادث‌اند و نباید از آنها غافل شد ابراز داشت:

نشاط جمعی، شکوفایی جامعه

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران و به نقل از ایرنا  :ضرورت توجه به نشاط جمعی، شکوفایی جامعه را به دنبال دارد.

پایگاه اجتماعی و انواع آن

جامعه مرکب است از گروه های متفاوتی که هر یک عهده دار فعالیت های معینی هستند. به رفتار مورد انتظار در داخل گروه یا درون جامعه "نقش" و به ارزش و اعتباری که جامعه یا گروه برای نقش قایل است،"پایگاه اجتماعی" گفته می شود.