ورود

ثبت


پیشگیری از آسیب های اجتماعی

امید درمانی

نظریه امید و امید درمانی ارائه دهنده یک متاتئوری در جهت درك چندین شیوه روان درمانی است که شامل شیوه شناختی رفتاری، شیوه حل مسئله، درمان راه حل محور و روایت درمانی است و در واقع شیوه ای شناختی انگیزشی است(اسنایدر و همکاران،2000 به نقل از بهاری 1393)

دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، با مشاركت مددكاران اجتماعي برگزار شد.

دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، با مشاركت مددكاران اجتماعی برگزار شد.

استرس در وظایف مراقبتی

 اﺳﺘﺮس ﻳﻚ ﻧﻮع ﻓﺸﺎر ﺟﺴﻤﻲ ﻳﺎ رواﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴراﺗﻲ در ﺴیستم ﻋﺼﺒﻲ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر میﺷﻮد و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ  را ﺑﺮ ﻓﺮد ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ . اﮔﺮ اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ، ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﻓﺮد ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﮔﺮدد. اﺳﺘﺮس ﺷﺮاﻳﻂ  زا ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮدي روي  می دﻫﺪ اما در بعضی مشاغل مثل مراقبین سالمندان این استرس بیشتر میباشد.