پیشگیری از آسیب های اجتماعی

بررسی آسیب اجتماعی فرار از خانه (3)

ابعاد روان شناختی موثر بر پدیده ی فرار از منزل - امروزه مشکل جوانان خیابانی و بی خانمان و فراری از خانه یک مشکل جهانی است که در دستور کار بسیاری از ملل قرار دارد(سوبلام، 2004: 118). 

بررسی آسیب اجتماعی فرار از خانه (2)

خانواده و فرار از منزل- نوجوانان و جوانان بزرگ ترين سرمايه هاي هر كشوري محسوب مي شوند. فرار از خانه، يك ناهنجاري است كه در اغلب جوامع مدرن  وجود دارد و به يك معضل جدي اجتماعي تبديل شده است.  بسیاري از نوجوانان حرکت و گذر از دورة نوجوانی به بزرگ سالی را با موفقیت طی می کنند، اما جوانان فراري و بی خانمان، موانع سختی درمسیرشان تجربه کرده و درگیر رفتارهاي پرخطري می شوند که هویت و اهداف بلندمدت شان را تهدید می کند(Kurtz et al., 2000:381).

بررسی آسیب اجتماعی فرار از خانه (1)

توسعه زندگی شهری، پیچیده تر شدن روابط اجتماعی، گسترش بی رویه جمعیت و مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ باعث افزایش كمی و كیفی آسیب های اجتماعی شده است( هاشمی و همکاران، 1389: 163). به طور كلی آسیب اجتماعی به بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی اطلاق می شود(سلیمی و داوری،1385:122). یكی از مصادیق آسیب های اجتماعی فرار از خانه است(نیسی و حقیقی: 1386:106). امروزه در اكثر كشورهای جهان، فرار از خانه به یك معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است. فرار نوعی مكانیسم دفاعی و یا واكنش جبرانی تسلی بخش است كه فرد برای نجات و رهایی از رنج ها به آن تن می-دهد. اگرچه در نگاه اول فرار پدیده ای فردی به نظر می رسد ولی با توجه به پیامدهای سوء آن برای جامعه باید آن  را از جمله آسیب های اجتماعی به حساب آورد.