ورود

ثبت


پیشگیری از آسیب های اجتماعی

بار مراقبتی

ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در روﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣ ﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﺷﻐﻠﻲ، ﺳﻼﻣﺖ و زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄ ﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮاﻗﺐ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺄثیر قرار میگیرد.

کنترل رفتار در خانواده بر اساس مدل مک مستر

این بعد مربوط به فرآیندی است که خانواده بر آن اساس شورش را می گذراند. بعد کنترل رفتار همچنین دربرگیرنده میزان تاثیر  و نفوذی است که  اعضای خانواده بر یکدیگر دارند.خانواده برای بقاء و سازگاری نیاز به شیوه هایی جهت کنترل اعضای خود دارد.مدل مک مستر چهار رفتار را در خانواده ها شناسایی می کند:

آسیب های اجتماعی با آزمون و خطا کنترل نمی شود

 ظهور و بروز آسیب‌های اجتماعی در کشور هر روز درحال پیچیده‌تر شدن است، این درحالی است که همچنان مدیریت آن در کشور به صورت آزمون و خطا و بدون توجه به ابعاد مختلف آن و بدون کار مطالعاتی انجام می‌شود.