ورود

ثبت


پیشگیری از آسیب های اجتماعی

تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت

مساله کودکان معارض قانون نخستین بار در سال 1338 به صورت قانونی و عملی مورد توجه قانون گذار ایرانی قرار گرفت و در همان سال قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید . ماده ی 1 این قانون به تاسیس دادگاه اطفال اشاره کرده است و مطابق ماده 22 این قانون (( در مقر هر دادگاه اطفال وزارت دادگستری یک کانون اصلاح و تربیت برای اجرای این قانون تاسیس می نماید  )) . ساختمان اولین کانون اصلاح و تربیت ایران ، 9 سال پس از تصویب این قانون در سال 1347 در شمال غرب تهران ، انتهای شهر زیبا ، در کوی کن تاسیس گردید که حاصل مطالعه ی ساختار و مدل کانون های چندین کشور بود.

تاثیر محیط خانواده در بزهكاری نوجوانان

اصطلاح بزهكاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم سال ۱۸۱۵ میلادی مطرح شد، در آن دوران جرائم نوجوانان افزایش یافته بود و چند تن از آنان مجازات و به اعدام محكوم شدند لذا از آن پس این واژه در تمام كشورها رایج شد.

بزهكاری نوجوانان پدیده ای است كه امروز اكثر كشورهای دنیا با آن مواجه هستند و تدابیر مختلفی را برای پیشگیری و درمان این معضل اتخاذ كرده اند. علل و عوامل متعددی نظیر عوامل فیزیولوژیكی، روانشناسی، گروه همسالان، عوامل اجتماعی و خانواده در بروز بزهكاری مؤثر می باشند، از آنجایی كه محیط خانواده نقش تعیین كننده ای در بروز و پیشگیری از این پدیده در این مقاله به بررسی نقش خانواده در بزهكاری پرداخته ایم.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪدﮐﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺴﺮان ﺑﺰﻫﮑﺎر

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺪدﮐﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺴﺮان ﺑﺰﻫﮑﺎر، از ﺑﯿﻦ ﮐﻞ ﮐﻮدﮐﺎن 12 ﺗﺎ 18 ﺳﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻬﺮان 40 ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻤﺎرش ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ده ﻧﻔﺮه ﻗﺮار داد.