پیشگیری از آسیب های اجتماعی

ویژگی های نگرش

زمینه و بستری که نگرش در آن شکل میگیرد بایستی مورد توجه واقع شود . موضوع نگرش  به خودی خود شکل نمی گیرد بلکه این امور همواره در زمینه ی شرایط معینی واجد ارزش مثبت  یا منفی می شود .

نگرش در یک منظر کلی و اجزای تشکیل دهنده آن

نگرش مرکب از سه جز شناختی ، عاطفی – احساسی و آمادگی برای عمل است . برخی از صاحب نظران معتقدند که اجزای سه گانه ی نگرش ها با هم همبستگی دارند .

نگرش چیست !؟ تعاریف و اهمین آن

نگرش عبارت است از ترکیبی از باورها و هیجان هایی که شخص را پیشاپیش آماده میکند تا به دیگران ، اشیا و گروه های مختلف به شیوه ی مثبت یا منفی نگاه کند .