ورود

ثبت


پیشگیری از آسیب های اجتماعی

ساختار خانواده (خانواده هسته ای )

خانواده یکی از نهادهای اجتماعی نخستین است که در اشکال مختلف در هر جامعه ای یافت می شود ، سکونت های انسان ما قبل تاریخ دلیل روشنی بر وجود سکونتگاه های خانوادگی می باشد که از قدیمی ترین نهاد بوده است و شالوده حیات اجتماعی محسوب می گردد و گذشته از وظیفه فرزندآوری و پرورش کودک در نتیجه استمرار نسل ها و بقاء نوع بشر نقش و وظایف متعدد دیگری از قبیل فعالیت اقتصادی ، آموزش و پرورش ، اجتماعی کردن فرد را نیز به عهده دارد.

خانواده درمانی شناختی رفتاری

روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ـ رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑـﺎور اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﻳـﻚ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﻢ از یکدیگر تاثیر می پذیرند و هم بر  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ  می گذارند.

ویرجینیا ستیر را به عنوان یک مددکار اجتماعی بهتر بشناسیم

ویرجینیا ستیر یک مددکار اجتماعی موفق است. او در ایران با کتاب بی نظیرش با نام "آدمسازی در روانشناسی خانواده" ترجمه بهروز بیرشک مشهور شد. خیلی از افرادی که در رشته های یاورانه فعالیت دارند اندیشه های ستیر را با کتاب معروفش شناخته و او را پیشگام خانواده درمانی می نامند. اما او افکارو اندیشه های بزرگی دارد، وسعت اندیشه های او به پهنای صلح و انسانیت است، شایدبتوان چنین ادعا کرد که سخنان ویرجینیا ستیر زمان و مكان ندارد!