مشاركت در پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

مشاركت در پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

در سال 1948 سازمان بهداشت جهانی اولین مجمع جهانی بهداشت را برگزار کرد و طی این مجمع تصمیم گرفته شد تا از سال 1950 به بعد، هفتم آوریل هر سال به عنوان روز جهانی بهداشت نامگذاری و تعیین شود.

سالانه سازمان جهانی بهداشت با توجه به رویدادهای روز جوامع و با توجه به اولویت های بهداشتی شعار روز جهانی بهداشت را تعیین کرده و راهنمایی برای تحقق شعار ارائه می دهد.

با توجه به شیوع افسردگی و افزایش قابل توجه آن، شعار روز بهداشت جهانی در سال 2017 "افسردگی، بیا حرف بزنیم" انتخاب شده است. هدف از این شعار زدودن برچسب ها از مراجعه به متخصصین سلامت روان و صحبت کردن درباره ی افسردگی می باشد.

اگر شما در زمینه سلامت روان فعالیت داشته یا می‌خواهید مشارکت فعال در این رویداد جهانی داشته باشید با ما همراه شوید.

پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

دانلود مقاله

File name: افسردگی

292 39

پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

دانلود مقاله

File name: زندگی با فرد افسرده

292 32

پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

دانلود مقاله

File name: خودکشی

292 33

پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

دانلود مقاله

File name: افسردگی پس از زایمان

291 32

پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

دانلود مقاله

File name: نوجوانی و جوانی

292 35

پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

دانلود مقاله

File name: سالمندی

292 32

پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

دانلود مقاله

File name: کودکان

292 32

نظرات