ورود

ثبت


مشاركت در پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

مشاركت در پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

در سال 1948 سازمان بهداشت جهانی اولین مجمع جهانی بهداشت را برگزار کرد و طی این مجمع تصمیم گرفته شد تا از سال 1950 به بعد، هفتم آوریل هر سال به عنوان روز جهانی بهداشت نامگذاری و تعیین شود.

سالانه سازمان جهانی بهداشت با توجه به رویدادهای روز جوامع و با توجه به اولویت های بهداشتی شعار روز جهانی بهداشت را تعیین کرده و راهنمایی برای تحقق شعار ارائه می دهد.

با توجه به شیوع افسردگی و افزایش قابل توجه آن، شعار روز بهداشت جهانی در سال 2017 "افسردگی، بیا حرف بزنیم" انتخاب شده است. هدف از این شعار زدودن برچسب ها از مراجعه به متخصصین سلامت روان و صحبت کردن درباره ی افسردگی می باشد.

اگر شما در زمینه سلامت روان فعالیت داشته یا می‌خواهید مشارکت فعال در این رویداد جهانی داشته باشید با ما همراه شوید.

پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

دانلود مقاله

File name: افسردگی

378 50

پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

دانلود مقاله

File name: زندگی با فرد افسرده

378 43

پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

دانلود مقاله

File name: خودکشی

378 44

پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

دانلود مقاله

File name: افسردگی پس از زایمان

377 40

پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

دانلود مقاله

File name: نوجوانی و جوانی

378 45

پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

دانلود مقاله

File name: سالمندی

378 43

پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

دانلود مقاله

File name: کودکان

378 43

نظرات