قابل توجه

کارگروهی هم بلدیم!

همیشه مدام چماقی برسرما ایرانی ها باشنیدن چنین جملاتی فرود می آید:" ازمنظر  تاریخی جامعه شناختی  وروانشناسی اجتماعی ما ایرانی ها درکارهای گروهی ضعیف هستیم"!وچقدرزیاداین جمله  ناامید کننده را ازآدمهای مختلف شنیده ایم !

سوانح طبیعی زن و مرد و پیر و جوان می شناسند!

بیش ازچهل ودوسانحه طبیعی درجهان وجوددارد،سی ویک نمونه آن درایران شناسایی شده است.سیل،زلزله،خشکسالی،طوفان و... سوانح شایع کشورمان می باشند.تعداد قابل توجهی ازشهروندان ایرانی درصدسال اخیرقربانی سوانح طبیعی شده اندکه دراین میان کودکان وزنان فراوانی بالاتری نسبت به سایرین دارند.