جوانان و فعالیت های بشر دوستانه

مهارت تصمیم گیری

اين توانائي به فرد کمک مي کند تا به نحو موثرتري در مورد مسائل زندگي تصميم گيري نمايد.

مهارت‌ های اجتماعی شدن و فرصت دوست‌ یابی در اردو

زندگی «بدون بودن با دیگران» نمی‌گذرد. اما همان‌طور‌که بارها گفته شد با دیگران بودن و با دیگران زیستن، مهارت‌هایی لازم دارد.

مهارت مقابله با استرس

استرس تجربه شایع انسان است که از شروع زندگی تا پایان با او همراه می باشد. استرس را می توان به عنوان یک تجربه هیجانی منفی که با تغییرات بیوشیمیایي، روانشناختی، شناختی و رفتاری همراه می باشد، تعریف کرد.