اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر اضطراب کودکان دختر دارای اختلال اضطراب در دوره دبستان

اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر اضطراب کودکان دختر دارای اختلال اضطراب در دوره دبستان

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - این پژوهش، با هدف اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر اضطراب کودکان دختر دارای اختلال اضطراب در دوره دبستان انجام گرفته است.

روش: طرح پژوهش از نوع آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود.

جامعه آماری پژوهش شامل همه - دانش آموزان دختر دارای اختلال اضطراب مقطع دبستان آموزش و پرورش شهر ارومیه در سال تحصیلی 88 83 بود. به منظور انجام این پژوهش، 33 دانش آموز با نشانگان - اضطراب از بین این کودکان، به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایشی و گواه گمارده شدند ( 15 دانش آموز دارای اضطراب در گروه آزمایشی، 15 دانش آموز دارای اضطراب در گروه گواه). ابزارهای مورد استفاده عبارت از پرسشنامه تشخیص اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان ( SCARED ) بود.

یافته ها: داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بحث: نتایج پژوهش نشان داد که مداخله بازی درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب کودکان دارای اختلال اضطراب موثر بود.

واژگان کلیدی: بازی درمانی، اضطراب، درمان کودک محور.


نویسندگان مقاله :

1- مرضیه خلیل زاده پشتگل ( کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه تبریز )

2- میلاد عابدی قلیچ قشلاقی ( دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ )

3- خوشدوی ابراهیم زاده ( کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه زنجان )


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :43
بازدید دیروز :374
این هفته :2824
این ماه :5953