ورود

ثبت


بررسی پدیده ایدز

بررسی پدیده ایدز

بیماری ایدز یک بیماری عفونی است که در آن سیستم ایمنی بدن چار نقص می گردد. این بیماری از سه دهه پیش شروع شده و به سرعت در حال گسترش در همه جهان است.

اعتیاد تزریقی و رفتارهای جنسی پرمخاطره دو راه انتقال این بیماری است که هر دو جز پدیده های پیچیده هستند و این پیچیدگی بر گسترش آن تاثیر می گذارد و به دلیل آن که راه های انتقال آن در حوزه رفتارهای افراد است این بیماری عفونی از سایر بیماری ها متمایز گشته و آن را جز بیماری های رفتاری طبقه بندی کرده اند و از انجا که تغییر رفتار مشکل است، کنترل این بیماری نیز مشکل است. لذا راهکارهای پیشگیری از آن بایستی کاملا علمی و منطبق بر نیازهای گروه هدف باشد.

از طرفی با توجه به عوارض ناشی از این بیماری که شامل گسیختگی خانواده، افزایش فقر، یتیم شدن کودکان، افزایش ناامنی، کاهش رفاه اجتماعی و ... می باشد.

سازمان بهزیستی کشور به عنوان سازمان رفاهی- اجتماعی که مسئولیت آن ایجاد زمینه های جهت کاهش رنج انسان ها، افزایش بهتر زیستن آحاد جامعه می باشد، نقش اساسی در پیشگیری و کنترل این بیماری دارد و عدم پرداختن به آن بار ناشی از بیماری را در سال های آتی بر دوش سازمان خواهد نهاد و با توجه به این موضوع که کشور در مرحله حساسی از همه گیری ایدز است و نتایج تحقیقات نشانگر افزایش انتقال ویروس اچ آی وی از طریق جنسی است.

مدیریت مسئول، منسجم و علمی سازمان های متولی می تواند تاثیر به سزایی بر روند گسترش این بیماری و پیشگیری از شیوع آن از افراد پر خطر به عموم جامعه داشته باشد. در همین راستا آموزش و تدوین منابع علمی یکی از راهبردهای اصلی سازمان در زمینه پیشگیری از بیماری ها و آسیب های اجتماعی می باشد.

کلید واژه ها : اعتیاد تزریقی- ایدز- رفتارهای جنسی - بیماری و پیشگیری

نویسندگان مقاله : بررسی پدیده ایدز

فهیمه ثبوتی - فهیمه پایدار
دانلود مقاله

File name: بررسی پدیده ایدز

516 122
کلمه عبور » www.madadkar.org

نظرات