بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با مشکلات رفتاری کودکان

بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با مشکلات رفتاری کودکان

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با مشکلات رفتاری کودکان پیش از دبستان 4 تا 6 ساله شهر تهران.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با مشکلات رفتاری کودکان بود.

روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.

جامعه ی آماری پژوهش شامل کودکان پیش از دبستان 4 تا 6 ساله شهر تهران بود که از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد.

از نمونه های مورد مطالعه شامل 153 نفرانتخاب شدند. آزمودنی ها به دو پرسشنامه ی مشکلات رفتاری راتر و پرسشنامه ی محقق ساخته در زمینه میزان استفاده از تجهیزات الکترونیکی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss ، دردو بخش: توصیفی (جداول ونمودارها) و استنباطی (تحلیل واریانس تک متغیره وچند متغیره و آزمون مجذور کای یک بعدی و دو بعدی) انجام شد.

نتایج بدست آمده نشان داد که بین استفاده از تلویزیون با مشکل رفتاری ‘ گوشه گیری واضطراب کودکان 4 تا 6 سال رابطه وجود دارد؛ اما بین داشتن رایانه شخصی با میزان تماشای تلویزیون رابطه معناداری وجود ندارد اما در کل نتایج درصد های بدست آمده حاکی از این است که کودکان که کامپیوتر ندارند ساعات بیشتری را به تماشای تلویزیون می گذرانند؛ و بین ساعات بازی کردن با فرزند با میزان تماشای تلویزیون رابطه معناداری وجود ندارد اما نتایج بدست آمده حاکی از این است که کودکانی که ساعات بیشتری را بازی می کنند تقریبا وقت کمتری را صرف مشاهده ی تلویزیون می کنند. همچنین بین گروه کودکانی که فیلم و کارتون های خارجی و گروهی که فیلم و کارتون های ایرانی نگاه می کنند در مشکلات رفتاری پرخاشگری، بی توجهی و رفتارهای بچگانه، تفاوت معناداری وجود دارد اما درگوشه گیری و اضطراب تفاوت معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: بازی، تماشای تلوزیون، مشکلات رفتاری


نویسندگان مقاله :

دکترمنصوره کریم زاده، منصوره اصغری


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :50
بازدید دیروز :374
این هفته :2831
این ماه :5960