بهداشت روانی والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی شهرستان کرمانشاه

بهداشت روانی والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی شهرستان کرمانشاه

 هدف پژوهش حاضر مقایسه ي وضعیت بهداشت روان والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادي می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه ي علی - مقایسه اي بر بهداشت روان والدین داراي کودك کم توان ذهنی و کودك عادي (در محدوده سنی سه تا شش ساله) می باشد. روش نمونه گیري روش خوشه اي - تصادفی بود.
مورد ارزیابی (GHQ ) پس از نمونه گیري، وضعیت بهداشت روان والدین با کمک پرسشنامه ي سلامت عمومی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیدند.

یافته ها نشان داد که در میزان اضظراب و افسردگی (از مولفه هاي بهداشت روان) بین والدین داراي فرزند عادي و کم توان ذهنی تفاوت معناداري وجود دارد، به شکلی که اضظراب و افسردگی والدین داراي فرزند کم توان ذهنی بیشتر از والدین داراي فرزند عادي است. اما در مبزان بهداشت روان کل، بین والدین داراي فرزند عادي با والدین داراي فرزند کم توان ذهنی تفاوت معناداري دیده نشد.

کلید واژه ها: بهداشت روان والدین؛ کودکان کم توان ذهنی؛ کودکان عادي؛ 3 تا 6 ساله


پگاه آزادي منش(دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه گیلان )*، سعید صادقی(دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودك و نوجوان، دانشگاه شهیدبهشتی )، فاطمه مومنی (دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه گیلان)
 


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :43
بازدید دیروز :374
این هفته :2824
این ماه :5953