تاثیر قصه گویی بر کاهش خشم کودکان پیش دبستانی

تاثیر قصه گویی بر کاهش خشم کودکان پیش دبستانی

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیرقصه گویی بر بروز پرخاشگري در کودکان پیش دبستانی شهرستان کوهدشت صورت پذیرفت.جامعه ي آماري شامل کلیه ي کودکان پیش دبستانی شهرستان کوهدشت که در سال 92 در یکی از مراکز پیش دبستانی ثبت نام کرده بودند می باشد.

نمونه ي مورد بررسی در این پژوهش شامل 40 کودك ( 20 دختر 20 پسر) پیش دبستانی داراي رفتار پرخاشگري می باشد که با استفاده از مشاهده ي معلم و محقق به دست آمده است.

در این پژوهش از روش نمونه گیري تصادفی در دسترس انتخاب شدند. نتایج حکایت از معنی دار بودن قصه گویی بر کاهش پرخاشگري می شود. این الگوي تفاوت در بروز پرخاشگري با جنسیت تعامل نشان داد.

تاثیر قصه گویی در دختران بیشتر از پسران بود. از یافته هاي به دست آمده می توان این گونه نتیجه گیري کرد که قصه گویی بر میزان بروز پرخاشگري در کودکان پیش دبستانی موثر است.

کلید واژه: قصه گویی؛ پرخاشگري؛ کودکان پیش دبستانی


زینب نصرتی(کارشناس ارشد کودکان پیش از دبستان،مدرس دانشگاه غیر دولتی نوآوران)، عاطفه امرایی(دانشجوي کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی)، شهرزاد معتقدي(دانشجوي کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی)، شهناز نصرتی(فرهنگی آموزش و پرورش)

احمدرضافرجی
سلام،کاملا"موافقم.

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :43
بازدید دیروز :374
این هفته :2824
این ماه :5953