بررسی نقش آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر تغییر عملکرد ترافیکی کودکان مقطع پیش دبستان تهران

بررسی نقش آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر تغییر عملکرد ترافیکی کودکان مقطع پیش دبستان تهران

موضوع آموزش در مفهوم وسیع خود در همه جوامع بشري و از دیر باز مورد توجه قرار داشته است. آموزش ابزاري است که در خدمت تربیت و پرورش انسانها قرار می گیرد هدف عمده آموزش ایجاد یادگیري در یادگیرنده در یک کنش متقابل بین معلم ویادگیرنده است. در ترافیک نیز آموزش یکی از سه ضلع مثلث ترافیک بوده واصول ترافیک را تشکیل می دهد اصل آموزش در ترافیک متضمن دامنه گسترده اي از آموزش هاي ترافیک شامل آموزش هاي کلاسیک از سنین کودکستان، پیش دبستان، دبستان ... و آموزش مقررات ترافیک از طریق وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها و آموزش هاي تخصصی و حرفه اي مانند آموزش به استفاده کنندگان از راه نظیر رانندگان، سرنشینان ، عابرین پیاده و ... می باشد.

در این تحقیق با عنایت به میزان احتمال خطر در عرصه ترافیک براي کودکان و لزوم اصلاح یا تغییر رفتار در این قشر سنی به جهت حفظ ایمنی آنان، مباحثی در خصوص نقش آموزش و فرهنگ سازي در تغییر یا اصلاح در عملکرد، دانش و آموخته هاي کودکان مقطع سنی پیش دبستان مورد بررسی و پژوهش بصورت تجربی قرار گرفته است.

روش: جامعه آماري تحقیق کودکان مقطع پیش دبستان شهر تهران و حجم نمونه تعداد 66 نفر در دو گروه آزمایش و کنترل با تقسیم بندي مساوي 33 نفر با جنسیت برابر براي هر گروه می باشد روش نمونه گیري بصورت خوشه اي، تصادفی چند مرحله اي از کودکان مهدهاي کودك مناطق 22 گانه شهر تهران بوده است. پرسشنامه تحقیق با تقسیم بندي سوالات بصورت مشاهده و مصاحبه از نوع پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روش تحلیل داده ها با استفاده از براي گروه هاي همبسته انجام شده است. در ابتدا از هر دو گروه آزمایش و کنترل آزمون اولیه (t آزمون ) t تست آماري در خصوص برآورد و میزان آگاهی ها و فهم درك و نحوه رفتار ترافیکی بعمل آمد، سپس گروه آزمایش مورد مداخله آموزش قرار گرفت و مقررات راهنمایی و رانندگی مختص این سنین آموزش داده شده و گروه کنترل بدون آموزش به مرحله تست ثانویه راه یافتند. سپس از هر دو گروه با همان سوالات تست اولیه در پرسشنامه آزمون ثانویه گرفته شد.

یافته ها: نتایج بدست آمده با استفاده از روش هاي آماري توصیفی، استنباطی به شرح ذیل می باشد: -1 آموزش بر ارتقاء آگاهی هاي کودکان این مقطع سنی از خطرات احتمالی در عرصه ترافیک تأثیر مستقیم و مثبتی دارد.
-2 آموزش بر ارتقاء و تصحیح رفتار ترافیکی کودکان اثر مستقیم و مثبتی دارد .
-3 آموزش بر ارتقاء و درك کودکان از مفاهیم ترافیکی اثر مستقیم و مثبتی دارد . کلید واژه ها: آموزش مقررات راهنمایی ورانندگی، عملکرد ترافیکی، کودکان مقطع پیش دبستان


نادر رحمانی(دانشجوي دکتراي مدیریت ایمنی ترافیک دانشگاه پلیس)
سیدمحمدحسین جوادي(دکتراي مددکاري اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی)


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :50
بازدید دیروز :374
این هفته :2831
این ماه :5960