بار مراقبتی

بار مراقبتی

ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در روﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣ ﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﺷﻐﻠﻲ، ﺳﻼﻣﺖ و زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄ ﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮاﻗﺐ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺄثیر قرار میگیرد.

بار مراقبتی استرسهاي روانی، جسمی و اجتماعی است که در اثر مراقبت از بیماران مزمن به مراقبین وارد می شود و به دنبال آن مشکلات زیادي همچون: فرسودگی، اضطراب، افسردگی را براي مراقبین ایجاد می کند. بار مراقبتی شامل بار مراقبتی عینی و ذهنی می باشد.

بار مراقبتی عینی به طول مدت زمان مراقبت، وظایف مراقبتی و محدودیت هاي مالی ممکن که ممکن است ایجاد شود گفته می شود.

بار مراقبتی ذهنی به فشار فیزیکی، روانی، اجتماعی و عاطفی مراقبین که در حین انجام وظایف مراقبتی، تجربه می شود گفته می شود عوارض طولانی مدت مراقبت، شامل شکایاتی از محدودیت در زندگی اجتماعی، نا مطمئن بودن از نیازهاي مراقبتی، نگرانی هاي دائمی، احساس سنگین مسؤلیت پذیري و افزایش شیوع افسردگی در میان مراقبین می باشد.

 فاکتور هایی مانند میزان ساعت مراقبت، کمبود فرصت برای مراقب برای انجام فعالیت های اجتماعی ،زن بودن ، جوان بودن و شدت وخامت حال مراقبت شونده فاکتور هایی هستند که بر بار مراقبتی تاثیر می گذارند.

نظریه‌های متعددی برای درک بار‌مراقبتی در نظر گرفته می‌شود و چون بارمراقبتی در امر مراقبت از انسان است و انسان موجودی اجتماعی است و همواره با دیگران تعامل دارد، در موضوع مراقبت نیز تعامل مراقبت‌کننده و مراقبت‌شونده بسیار مهم است. برای مثال تئوری تعامل اجتماعی   بیان می‌کند که ارتباط متقابل و وجود تعاملات بارمراقبتی مراقبین را کاهش می‌دهد. و در‌واقع منظور این است که وقتی که دریافت‌کنندگان مراقبت بخاطر کمک داده شده از سوی مراقبت‌دهنده از خودشان مهربانی نشان می‌دهند تعادل ایجاد می‌شود و مراقبت‌کنندگان رضایت بیشتر و بارمراقبتی کمتری را تجربه خواهند کرد.

و همینطور نظریه دیگری به نام نظریه دلبستگی  نیز مطرح شده  است تا بارمراقبتی را توضیح دهد این نظریه نیز به اهمیت و کیفیت روابط توجه می‌کند و بیان می‌‌دارد روابط امنی که از نظر احساسی در بین مراقبت‌دهندگان و مراقبت‌گیرندگان به‌وجود می‌آید، بارمراقبتی را کمتر می‌کنند.


منابع :

S. L., Roth, D. &Jones, P.K. Effect of demographic and behavioural variables on burden of caregivers of chronic mentally ill persons. Psychiatric Services,46,141-145.

Rohani H, Eslami AA, Jafari-Koshki T, Raei M, Abrishamkarzadeh H, Mirshahi R, et al.

The factors affecting the burden of care of informal caregivers of the elderly in Tehran. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences (J Kermanshah Univ Med Sci). 2015;18(12):726-


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :46
بازدید دیروز :374
این هفته :2827
این ماه :5956