ارزیابی در حرفه های یاورانه

ارزیابی در حرفه های یاورانه

ارزیابی، یک تکنیک بنیادی در مشاوره توانبخشی و حرفه های یاورانه مرتبط است، چراکه ارزیابی برای اداره ی تمامی اعمالی است که توسط مشاوران و مراجعان یا مصرف کنندگان ی که با آنها کار می کنند،با هدف تامین نیازهای مراجع انجام می شود.

همانطور که در استانداردهای آزمایش آموزشی و روان شناختی بحث شده و توسط انجمن تحقیقات آموزشی امریکا (AERA)، انجمن روانشناسی امریکا و شورای ملی سنجش در دانش (1999) به چاپ رسیده، ارزیابی ممکن است به عنوان «روش های سیستمی برای جمع آوری اطلاعات از منابع گوناگون به منظور استنباط در مورد مردم » تعریف شده باشد.

روش های سیستمی استفاده شده نه تنها تست های استاندارد سنتی ای را که به طور معمول همراه با ارزیابی است شامل می شود، بلکه دیگر روش ها، مثل مصاحبه ها، مشاهدات، معاینات پزشکی و آزمون های استعداد شغلی و منابع احتمالی همچون خود مشتریان یا مراجعان، دیگر متخصصین و دیگر افرادی که او را میشناسند، مثل خانواده، دوستان و کارفرماهای قبلی را در بر می گیرد. سرانجام، استنباط ها ممکن است در مورد توان مندی ها، علایق، ویژگی های شخصیتی، رفتارهای احتمالی فرد و رضایتمندی وی در محیط های متفاوت کاری و زندگی و همچنین پاسخدهی احتمالی فرد به استراتژی های مداخله ای، باشد.

حیطه عمل ارزیابی وسیع است، از توصیف افراد، عملکردهایشان و نیازهایشان، تا تعیین هویت و ادراکِ موارد زیر ادامه دارد.

الف) نگرانی ها و مشکلات افرادی که به دنبال کمک و به احتمال زیاد نیازمند مداخله اند.

ب) اهداف فرد برای برنامه ریزی توانبخشی، شامل مسیر و هدف های زندگی فرد و موانعی که ممکن است سد راه رسیدن به این اهداف باشند.

پ) استراتژی های مداخله ای و برنامه ریزی توان بخشی مرتبط که احتمالا در حل مشکلات و دستیابی به اهداف کمک کننده هستند، شامل سازمان دهی استراتژی ها در یک سرویس جامع یا برنامه درمانی تمرکز ارزیابی نه تنها روی فرد است بلکه روی بافت های موقعیتی و محیطی در عملکرد افراد نیز هست. در سطح کلان، ارزیابی بنایی را برای تمامی نقشه های خدماتی، هدایت فرآیند مشاوره با فردی خاص، می سازد. در سطحی اختصاصی تر، ارزیابی بنایی را برای شناسایی استراتژی های مناسب که به منظور پاسخ به یک بحران غیر منتظره به کار می رود، می سازد و حتا در سطحی اختصاصی تر، ارزیابی  بنایی را برای تعیین پاسخ کلامی و یا عمل در آن لحظه، می سازد. که این با نیاز های فرد و ارائه پاسخی مطلوب در جلسه مشاوره، سازگار خواهد بود.


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :39
بازدید دیروز :292
این هفته :1029
این ماه :6565