ورود

ثبت


زنگ تفریح

انشای نانوشته

مرور برخی خاطرات  می تونه نکات آموزنده ای برامون داشته باشه. تصمیم دارم دربعضی از اون ها شما رو شریک کنم .مطمئنم برای شما هم جالب خواهدبود.شاید شما هم دردوران  کودکی وتحصیل تجاربی ازخواندن انشای نوشته نشده در کلاس داشته باشید!شاید هم دردوستان واطرافیان این صحنه رادیده ویا شنیده باشید.