ورود

ثبت


پیشگیری از آسیب های اجتماعی

سیاست های اجتماعی موثرجهت ارایه خدمات یه یتیمان ایدز

يكي از اصلی ترین ودردناک ترین تلاش‌هاي انجام شده در جهت‌ رهايي از همه‌گيري جهاني HIV/AIDSمربوط به مشكلات كودكان بي‌سرپرست است. اين كودكان براي اين كه بتوانند روي پاي خود بايستد. بايد متحمل فشارهاي زيادي باشند. آن‌ها به يادآوردندگان زنده‌ي تلفات كشنده‌ي اين بيماريند.