مداخلات روانی و اجتماعی در حوادث و سوانح

روند مداخلات اجتماع محور 1

حوادث و بلایا به دغدغه‌ای جهانی تبدیل شده است و در سراسر جهان رخ می‌دهند. نگاهی به تاریخچه پیدایش زندگی بشر از آغاز تاکنون نمایانگر مسیری پر از وقوع حوادث و بلایا بوده است و با وجود پیشرفتهای مختلفی که بشر در حوزه‌های گوناگون به دست آورده است،

اصول رفتاری صلیب سرخ و هلال احمر و سازمان ها غیر دولتی در برنامه های مقابله با بحران 2

در یاداشت قبل به صورت مختصر اشاره ای به اصول اساسی مددکاری اجتماعی شد و سپس اصول رفتاری نهضت صلیب سرخ وهلال احمر درمقابله با بلایا مطرح شد. درادامه به تشریح مابقی اصول می پردازیم.

اصول رفتاری صلیب سرخ و هلال احمر و سازمان ها غیر دولتی در برنامه های مقابله با بحران (قسمت اول)

به طورکلی سازمانها و نهادهایی که در امر خدمت رسانی به انسانها در حوزه خدمات اجتماعی قرار دارند دارای اصول جهان شمول هستند. بر این اساس در سرتاسر جهان مجموعه های وابسته به این سازمانها رویه یکسانی را در ارایه خدمات به افراد اتخاذ می کنند.