مداخلات روانی و اجتماعی در حوادث و سوانح

اختلالات اضطرابی ناشی از سوانح

اختلالات اضطرابی جزو شایع ترین اختلالات روانی است که نه فقط در کشور ما بلکه در تمامی جوامع وجود دارد. یکی از این اختلالات PTSD یا استرس حاد پس از حادثه است که در مورد افرادی که با یک سانحه رانندگی یا بلایای طبیعی روبه رو شده اند، رخ می دهد.

مراحل پاسخ روانی به بحران

به طور معمول به دنبال بحران هایی همچون سیل و زلزله، افراد از مراحل مختلفی عبور می كنند كه عبارتند از:

مدل حمایتی مددکاری اجتماعی هنگام بروز حادثه

هنگام بروز حادثه خدمات امدادی به سرعت وارد عمل شده ، امدادگران عملیات خاصی که آموزش دیده اند را انجام می دهند، زندگی های زیادی را نجات خواهند داد و پس از انجام وظایف به پایگاه های خود بازمی گردند درحالی که پیامدهای انسانی یک حادثۀ غیرمترقبه تازه شروع می شود. اینجاست که مددکاران اجتماعی با تعریف مدل حمایتی خود با  پیامدهای اجتماعی حوادث روبرو می شوند.