رشد و تکامل یکپارچه کودکان

شیوه های نگهداری از کودکان بی سرپرست در ایران (بخش اول)

در حال حاضر سازمان بهزیستی کشور به منظور نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ( فاقد سرپرست مؤثر و با صلاحیت) ، با توجه به الگوی زندگی در محیط خانواده موارد زیر را به اجرا گذاشته است.

مراقبت در مراكز

دولت ها براي اطمينان از برخورداري تمام كودكان فاقد والدين از مراقبت هاي جايگزين، مسئوليت نامحدودي دارند اما عوامل بسياري در اين ميان نقش ايفا مي كنند.

فرزند خواندگي

فرزند خواندگي عبارت است از ايجاد يك پيوند قانوني بين يك فرد و خانواده، در اصل ارتباط بين والد كودك. در جوامع مختلف اشكال متفاوتي از فرزند خواندگي وجود دارد كه اهداف متفاوتي دارد. برخي از اشكال فرزند خواندگي در اصل راهي براي انتقال مناسب است؛ ساير اشكال راهي براي تحكيم تركيب يك خانواده هسته اي است ( مثلاً زماني كه يك بيوه يا شخص مطلقه با ازدواج،  فرزند همسر جديد خود را به فرزند خواندگي مي پذيرد).