رشد و تکامل یکپارچه کودکان

اثربخشی آموزش پیش دبستانی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان ابتدایی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - باتوجه به آمادگی های جسمی، روانشناختی و اجتماعی کودک در دورة پیش دبستانی برای پیشرفت در جنبه های مختلف تحولی و گواهی پژوهش های مختلف در تأثیر مثبت آموزش های این دوره بر سازگاری اجتماعی کودکان دورة ابتدایی، لزوم توجه بیشتر به آموزش های پیش دبستانی از لحاظ کمی و کیفی و انجام پژوهش های مناسب در جهت سنجیدن اثرات و نیز بهبود محتوا و انجام آموزش ها، مفید و لازم به نظر می رسد.

نقش رسانه بر سلامت خانواده

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - ما انسان ها در شرایطی بسر می بریم که جهان در حال پیشرفت است و تغییرات و تحولات جدی و مهمی در عصر حاضر به وقوع پیوسته است .

شهر دوستدار کودک، چالش ها و ضرورت ها

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - افزایش جمعیت، تغییر سبک زندگی و رشد نرخ شهرنشینی در جوامع انسانی منجر به گسترش و توسعه بی قاعده و بی رویه شهرها گردیده است.