جوانان و فعالیت های بشر دوستانه

تعریف مهارتهای زندگی

مهارت های زندگی، مهارت هایی هستند که برای افزایش توانایی های روانی و اجتماعی افراد آموزش داده می شوند و فرد را قادر می سازند که به طور موثر با مقتضیات و کشمکش های زندگی رو برو شده و در نهایت به او کمک میکنند تا از  رفتارهای آسیب زننده به بهداشت و سلامت پرهیز نموده و از سلامت روان بهتری برخوردار شوند.

توصیه هایی برای کارآمدتر کردن ارتباط

در هر ارتباطی می توان از دو ابزار کتبی و شفاهی کمک گرفت و در کنار آنها وجوه مختلف ارتباط کلامی و غيرکلامی را مدنظر داشت.

عزت نفس چیست و چگونه در افراد ایجاد می شود؟

 یکی از مولفه های مهم خودآگاهی، عزت نفس است. عزت نفس مجموعه ای از عوامل فردی، اجتماعی و خانوادگی است.