ورود

ثبت


پیشگیری از آسیب های اجتماعی

پرو‍ژه حمایت های اجتماعی برای معتادین بسیار کمرنگ است

پاکسازی محیط اجتماعی و چهره شهر از حیث وجود معتادین و ایجاد محیطی امن و در نتیجه کاهش نگرانی جامعه، مطالبه ای عمومی است.

مهم ترین نظریه های مطرح شده در زمینه رشد هویت جنسی

 مهم ترین نظریه های مطرح شده در زمینه رشد هویت جنسی و جامعه پذیری نقش های جنسیتی عبارتند از :

نابرابری اجتماعی ، نابرابری جنسیتی و تاثیر آن در خانواده

 نابرابری اجتماعی، به تفاوت های میان افراد یا جایگاهی كه به صورت اجتماعی تعریف شده و افراد آن را تصاحب كرده اند، اشاره می كند. تثبیت نابرابری ها در جوامع بیش از هر چیز به نظام ارزش های اجتماعی بستگی دارد كه توزیع نابرابر قدرت در جامعه را میسر می سازد. عده ای از محققان معتقدند كه بنیان های اصلی نابرابری، تفاوت های فردی در توانایی های ذاتی، انگیزه و تمایل به سخت كوشی و... است. در برابر این گروه، تحلیل گران دیگر معتقدند كه نابرابری در اصل مبتنی بر تفاوت هایی است كه جامعه در رفتار و برخورد با افراد قایل می شود و علت این فرق گذاری مشخصه هایی همچون طبقهء اقتصادی، نژاد، قومیت، جنسیت و دین است كه به طریق اجتماعی تعریف شده اند.