ورود

ثبت


پیشگیری از آسیب های اجتماعی

مبارزه نه ؛ مدیریت آسیبهای اجتماعی پایتخت

بخش اول: بحران کارتن خوابی /  طی یک دهه اخیر مسئله افراد کارتن خواب سوء مصرف کننده مواد از جمله اساسی ترین بحران های متولد شده در کلان شهر تهران بوده است.

مشاركت در پویش ملی پیشگیری و درمان افسردگی

در سال 1948 سازمان بهداشت جهانی اولین مجمع جهانی بهداشت را برگزار کرد و طی این مجمع تصمیم گرفته شد تا از سال 1950 به بعد، هفتم آوریل هر سال به عنوان روز جهانی بهداشت نامگذاری و تعیین شود.

مفهوم امنیت اجتماعی

در خصوص مفهوم امنیت می توان سه واژه را از هم جدا کرد: نامنی، احساس ناامنی و تصور از ناامنی؛ وقتی که در یک کشور متغیرهای تشکیل دهنده امنیت وجود نداشته باشد، کشور ناامن است، اما یک وقت برای افرادی که در آن کشور زندگی می کنند، این احساسی به وجود می آید که در امنیت به سر نمی برند، در حالی که مقامات کشور اعلام می کنند که امنیت کاملی برقرار است. زمانی هم هست که جامعه دچار نوعی تصور می شود، یعنی تصور می کند که امنیت وجود ندارد. در اینجا کشور دچار بحران می شود، یعنی مشروعیت سیاسی نظام را نشانه می گیرد که می تواند به بحران براندازی ختم شود.